Placeholder Image

פרופ' יוסף ריבלין

דוא"ל
joseph.rivlin@biu.ac.il
  קורות חיים

  פרופסור מן המניין         אוניברסיטת בר אילן

   

  3. השכלה:

  תואר ראשון: 1. כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן, 1974; 2. משפטים, ב"א, 1990

  תואר שני: דיני ישראל, בהצטיינות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 1978

  תואר שלישי: המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת תל-אביב, 1986

   

  4. נושא עבודת הדוקטורט: צוואות וענייני ירושה בהלכה היהודית על-פי תעודות מהגניזה הקהירית.

  שם המנחה:   פרופ' מ"ע פרידמן, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת תל-אביב, 1986

  לקובץ קורות חיים

  פרסומים

   

  רשימת פרסומים

  תשל"ט

  1. שטר מתוך קובץ שטרות קדום, בתוך: ספר זיכרון חסד לאברהם [בעריכת: א' ברגר], בני-ברק, תשל"ט, עמ' לג-לט.

  תשמ"ח

  2. על החובה לשייר ליורשים, דיני ישראל יג-יד (תשמ"ו-תשמ"ח), עמ' קסז-קצב.

  3. מאמר סקירה: ריבוי נשים בישראל (מ"ע פרידמן, ירושלים תשמ"ו), סיני, קא (תשמ"ח), עמ' קפד-קצא.

  4. ספר יונה ויום הכיפורים - עיונים בביאור הגר"א, אורייתא, טז (תשמ"ח), עמ' רכו-רכט.

   

  תשמ"ט

  5. ביאור הגר"א לספר יונה, קרית ספר, סב (תשמ"ח-תשמ"ט), עמ' 924-920.

   

  תש"ן

  6. רוח חכמים - על פרשנות חז"ל לדבר משנה, סיני, קה (תש"ן), עמ' נג-עא.

   

  תשנ"א

  7. קובץ שטרות מאליסאנה - נוסחאות ומקורותיהן, סדרא, ז (תשנ"א), עמ' 139-125.

   

  תשנ"ב

  8. ענייני לשון מתוך ספרי שטרות מהמאה הי"א, לשוננו, נו (תשנ"ב), עמ' 54-45.

   

  תשנ"ד

  ספרים: 1. ספר קול התור, בני-ברק תשנ"ד [תמצית רעיונות הגאולה של ר' הלל שקולבר תלמיד הגר"א, בצירוף מבוא הערות ומראי מקומות].  

  9. מאמר סקירה: סדר הדין (א' שוחטמן), דיני ישראל, יז (תשנ"ד), עמ' 341-329 .

  10. שטר חצי זכר, דיני ישראל, יז (תשנ"ד), עמ' 179-155.

  11. The Formularies in Jewish Documents - Ethics and Law, Jewish Law Association Studies VII (1994), pp. 211-220.

   

  תשנ"ה

  ספרים: 2. שטרי קהילת אליסאנה מהמאה האחת-עשרה, הוצאת אוניברסיטת ב"א, רמת-גן תשנ"ה [ספר יונה עם ביאור הגר"א, בני-ברק תשמ"ו; מהדורה שניה, בני-ברק תשנ"ה].

   

  תשנ"ו

  ספרים: עריכה: 3. ספר "שירת שמואל", בני-ברק תשנ"ו. 

  12. מאמר סקירה: ר' יוסף ששפורטאש (נ' עמינח), דיני ישראל, יח (תשנ"ה-תשנ"ו), עמ' 386-381.

  13. מתנתא קמייתא, מתנת נישואין במנהג תימן, תימא, ה (תשנ"ו), עמ' 63-55.

  14. The Power of A Promissory Note is Greater than the Force of Legislation, Jewish Law Association Studies VIII (1996), pp. 155-165.

  15. Majority Decisions in Jewish Law, Justice (The International Association of Jewish Lawyers and Jurists), (ed. D. Pattir), 11 (1996), pp. 29-34

  תשנ"ז

  16. האישה בדיני הירושה על-פי תעודות מן הגניזה, תעודה, יג (תשנ"ז), עמ' 154-135.

  17. טופסי שטרות בש"ס כתב יד מינכן, שנתון המשפט העברי, כ (תשנ"ה-תשנ"ז), עמ' 348-281.

  18.Consecutive Gifts, Jewish Law Association Studies IX (1997), pp. 231-236

  19. [Judische Urkundenformulare Aus Dem Muslimischen Spanien, in: Judentum und Umwelt Realms of Judaism, 64 (1997)]

  תשנ"ח

  20. שטר 'מתנה לחוד', אסופות, יא (תשנ"ח), עמ' קסז-קפא.

  21.  Artificial Insemination, IVF and Surrogate Motherhood,

  in: Jerusalem – City of Law and Justice, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1998, pp. 415-429. (IVF – in-vitro fertilization)

   

  תשנ"ט

  ספרים: 4. הירושה והצוואה במשפט העברי, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ט.

   

  22. תרומת הגניזה לחקר דיני הירושה, תעודה, טו (תשנ"ט) עמ' 255-241.

  תש"ס

  23. מסורת ומשבר בטרם המות, בתוך: מסורת ושינוי בתרבות הערבית-יהודית של ימי-הביניים, בעריכת י' בלאו וד' דורון, רמת-גן תש"ס, עמ' 214-203.

  .24  Halitzah Stipulations in Engagement Contracts, Jewish Law Association Studies, X (2000), pp. 229-251.

   

  תשס"א

  25. על כלכלה והלכה - המשכנתא והמכר החוזר, דיני ישראל, כ-כא (תש"ס-תשס"א), עמ' 395-353. 

   

  תשס"ב

  26. על נוסחת פתיחה ייחודית בשטרות  HUCA   73 (2002), עמ' עט-צו.

  27. קובץ שטרות קדום, בתוך: צהר, י (תשס"ב), קובץ תורני אבי-עזרי (לזכר הרב שך) (בעריכת א' דבורקס), ירושלים, עמ' כב-לד.

   

  28. Incarceration for Non-Payment of Debts, Jewish Law Association Studies XII (The Zutphen Conference Volume), (2002). pp. 193-206.

  29. The Evolution of the Clause for Fines in Jewish Legal Contracts.  Jewish Law Association Studies, XIV (2004), The Jerusalem 2002 Conference Volume,  pp. 235-248.

   

  תשס"ג

  ספרים: עריכה: 5. "הגר"א ובית מדרשו" בעריכת: משה חלמיש, יוסף ריבלין ורפאל שוח"ט, רמת-גן תשס"ג.

   

  30. שבועת האלמנה ושבועה בספר תורה, בתוך: ועתה כתבו לכם (בעריכת א' ברגר), בני-ברק תשס"ג, עמ' רצה-שא.

  31. קובץ נוסחי שטרות מצפון אפריקה, אסופות, יד (תשס"ג), עמ' קיג-קכד.

  32. התפתחות מוסד השידוכין לאור שטרי הגניזה,  ספונות,  סדרה חדשה,  ספר שמיני (כג),  (תשס"ג), עמ' 115-99.

  33. השטרות בשמיטה והשמיטה בשטרות, סידרא, יח  (תשס"ג), עמ' 133-119.

  34. עוד יוסף חי – תיקון ערב ראש חדש, כנישתא, מחקרים על בית הכנסת ועולמו (בעריכת י' תבורי), 2 (תשס"ג), עמ' קסז-קפז.

  35. הסתמכותו של הגר"א בפירושיו ובכתביו על ספרות הזוהר והקבלה, בתוך: הגר"א ובית מדרשו (בעריכת: מ' חלמיש, י' ריבלין ור' שוח"ט), רמת-גן תשס"ג, עמ' 154-137.

  תשס"ד

  ספרים: 6. ברית אבות בסערת אליהו (פזמוני ר' יושעה), ירושלים: אורחות, תשס"ד

   

  36. נוסחי שטרות להגנה על הנדוניה, ממזרח וממערב,  ז (תשס"ד), עמ' 26-7.

  37. נוסחת הנאמנות – היקפה ותוקפה, מחקרי מורשתנו, ב-ג (תשס"ד), עמ' 207-189.

  38. מעשה וחשבון בתורת הגאולה של הגר"א, בד"ד, 15 (תשס"ד), עמ' 41-27.

  39. מדרש שמות בתורת הגר"א, ואלה שמות, מחקרים באוצר השמות היהודיים, בעריכת א' דמסקי, ד, רמת-גן,  תשס"ד, עמ' צה-קיב.

  40. Review: Jose Luis Lacave, Medieval Ketubut from Sefarad, AJS Review,     

  28 (2)  (2004), pp. 364-367.

   

   

  תשס"ה

  41,  תיקון שטרות לבעל אורחות חיים, קובץ על יד, יח (כח) (תשס"ה), עמ' 288-223.

  42. שבועת האלמנה בין ספרד לאשכנז, מחקרי משפט, כא (תשס"ה), עמ' 720-705.

  43. Jewish Contracts of the Post-Talmudic era: A Bridge Between the Judge and  Society, in: The Judge and Society in Antiquity, (ed. A. Skaist and B. M. Levinson), MAARAV 12 (2005), pp. 155-167

  44. Gift and Inheritance Law in the Judaean Desert Documents, in: The Law in  

  the    Documents of the Judaean Desert, (ed. R. Katzoff and D. Shaps), Leiden-Boston     2005, pp. 165-183.

   

  תשס"ו

  45. עוד על מתנה לחוד והמורדת, ספר פלדבלום, בתוך: בר-אילן, ל-לא (תשס"ו) (בעריכת צ"א שטיינפלד), עמ' 519-501.

  תשס"ז

  46. שבע הספירות וכוונת התפילה. כנישתא, מחקרים על בית הכנסת ועולמו (בעריכת י' תבורי), 3 (תשס"ז), עמ' רעה-רצב.

  47. שיקול דעת ומשקל דעה, בתוך: עיונים במשפט עברי ובהלכה, דיין ודיון, בעריכת י' חבה וע' רדזינר, רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 271-249

  48. Moda'ah and Bittul Moda'ah (Notification and its Cancellation) in Jewish                 Law,  Jewish Law Association Studies, XVI (2007), The Boston 2004 Conference Volume, pp. 213-225.

  49. The Jewish Community of Lucena, in: Maimonides y su epoca, ed.: C. d. Valle, Madrid, 2007, pp. 61-68

  50. Ethics and Law in Maimonides' Ruling, Jewish Law Association Studies, XVII (2007), Studies in Medieval Halakhah in Honor of Stephen M, Passamaneck, pp. 241-253.

  51.  Contracts and Legislation Interrelations in Jewish Law, Jewish Law Association Studies, XVIII (2007) The Bar-Ilan 2006 Conference Volume, pp. 241-253.

  תשס"ח

   52.  הסדרי משכנתא ומכר חוזר בתעודות מן הגניזה הקהירית, בתוך: עלי עשור, דברי הוועידה העשירית לחקר התרבות הערבית-יהודית של ימי הביניים, בעריכת ד' לסקר וח' בן-שמאי, באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשס"ח, עמ' 308-289

  53. השתקפותם של תקנות ומנהגים בנוסחאות השטר, בתוך: מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, בעריכת ג' בקון, א' גימאני וד' שפרבר, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ח, עמ'  233-217

  54. הרשעה עצמית במשפט הפלילי-עברי – על ספרו של אהרן קירשנבאום "הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית, מחקרי משפט, כג (תשס"ח), עמ' 942-927

  55. מגמות חינוכיות בפרשנות הגר"א למספר ספרי כתובים, בתוך: ספר מאמרי כנס "חוכמת חיים ושירת חיים", בעריכת ל' מקובצקי, נ' דוידוביץ וא' ברתנא, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, תשס"ח עמ' 169-155

   

  תשס"ט

  ספרים: 8. פתחי שיר, על ביאור הגר"א לשיר השירים בדרך הנסתר, בני ברק תשס"ט [מהדורה מצומצמת]

  56. Aspectos economicos an el tema del Mercado de esclavos la Espana musulmana, in: Iberia Judaica, 1 (2009), pp. 69-83

  57.

  On Economics and Halakhah - The Mortgage and the Resale” (translated from Diné Israel 20-21 (2001), 353-395), JLAS XIX (2009), pp. 206-247.

  תש"ע

  58. מעמדה של האישה בעקבות מחקריו של פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן, דיני ישראל, כו-כז  (תשס"ט-תש"ע), עמ' 161-147

   

  תשע"א

  ספרים: עריכה: 9. תלמידי הגר"א בארץ ישראל – היסטוריה, הגות ריאליה, קובץ מחקרים בעקבות יום העיון  במכללת אפרתה, לציון מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר"א (תק"ע-תש"ע), בעריכת: ישראל רוזנסון ויוסף ריבלין, ירושלים תשע"א 

  59.

  "Econmics and Law as Reflected in Hebrew Contracts", The Oxford Handbook of Judaism and Economics (ed.: A. Levine), Oxford 2010, pp. 584-604.

   

  60. 'קול התור' ו'ברית אבות' כמשקפי משנת הגר"א, בתוך: תלמידי הגר"א בארץ ישראל – היסטוריה, הגות ריאליה, קובץ מחקרים בעקבות יום העיון  במכללת אפרתה, לציון מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר"א (תק"ע-תש"ע), בעריכת: ישראל רוזנסון ויוסף ריבלין, ירושלים תשע"א, עמ' 225-211.

   

  61.

  Yosef Rivlin review on: Hillel Gamoran. Jewish Law in Transition: How Economic Forces Overcame the Prohibition against Lending on Interest. Cincinnati: Hebrew Union College Press, 2008. AJS Review, Vol. 34 (02), November 2010, pp 421-425.

   

   

  62. הטלת גורל להכרעה בהצלת נפשות, מזרח, מחקרים יהודיים במזרח הרחוק, ב (תשע"א) [בעריכת: בער, בוריס קוטלרמן], חלק עברי, עמ' מז-ס.

   

  63. פסוקא דגיטא וביטול מודעא, סידרא, כד-כה (תש"ע), עמ' 439-427.

   

  64. מתן שני שמות לנולדים, ואלה שמות, מחקרים באוצר השמות היהודיים, בעריכת א' דמסקי, ה, רמת-גן תשע"א, עמ' קלג-קמט.

   

  65.

  Rav Elazar Bar Samuel De Lucena, Iberia Judaica, III (2011), pp. 173-187.

   

  66. הטלת גורל להכרעה בהצלת נפשות [מעובד מלעיל 62, בתוספת], בתוך: מדרכי יצחק, קובץ זכרון תורני לרב מרדכי יצחק רייזמן, בעריכת: אהרון רייזמן, נתניה תשע"א, עמ' צח-קו.

  ספרים: 9. שערי מלכות, על ביאור הגר"א למגילת רות, בני ברק תשע"א [מהדורה מצומצמת]

   

  תשע"ב

  ספרים: 10. יאיר שמועה, על ביאור הגר"א בדרך הרמז למגילת אסתר, בני ברק תשע"ב [מהדורה מצומצמת]

  ספרים [כעורך] 11.

  Wisdom and Understanding: Studies in Honour of Bernard S. Jackson (ed. L. Moscovitz an

   Y. Rivlin), JLAS XXII 2012

   

  67.  

  Some New Suggestions for Reforming the Israeli Law of Succession in the Light of Jewish Law a Short Halakhic Analysis, JLAS XXII (2012)pp. 441-451.

  תשע"ג

  ספרים: 12. ספר השטרות לרבנו יהודה הברצלוני, בני-ברק תשע"ג.

   

  68. שטרי מחזור ויטרי: קווים מאפיינים, בתוך: רש"י ובית מדרשו, בעריכת: אבינועם כהן,  רמת-גן, תשע"ג, עמ' 233-205.  

   

  69. עיון במאפיינים של פירוש הגר"א על דרך הרמז למגילת אסתר על פי כ"י מוסקבה-גינזבורג, בתוך: כתבור בהרים, מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי, בעריכת: ארנון עצמון וצור שפיר, אלון שבות, תשע"ג, עמ' 365-349.

   

  70. מתנות הנישואין אצל הרי"ף, בתוך: פאס וערים אחרות במרוקו, אלף שנות יצירה, בעריכת: משה בר-אשר, משה עמאר ושמעון שרביט, רמת-גן, תשע"ג, עמ' 276-257.

   

  תשע"ד

  ספרים [כעורך]: 13. חוברת זכרון לע"נ הרה"ח נפתלי מנחם ולדמן, חמישים שנה לפטירתו.

  ספרים: 14. ספר השטרות לרבנו יהודה הברצלוני, בני-ברק תשע"ד, מהדורה שניה.

  ספרים: 15. מראה ברק, על ברק השחר וליקוטים על מגילת קהלת, מאת הגר"א, בני ברק תשע"ד [מהדורה מצומצמת]

   

  תשע"ה

   ספרים: 16. משנת הנחלות, דיני ירושה וצוואות, בני ברק תשע"ה

              17. גביעי גביע הכסף, בני ברק תשע"ה [בדפוס]

                       [Al-Yussana, Documentos Legales De La Comunidad Judia De Lucena (Siglo XI), Ayuntamiento de Lucena, 2014

  תרגום של הספר שטרי קהילת אליסאנה, ספרים 2, לעיל]

   

  71. שבע הספירות ומשמעותן במועדים ובימי הספירה, בני ברק תשע"ה                                                 

   

  תאריך עדכון אחרון : 08/09/2022