דבר תורה לפרשת נח

שם הפרשה: 
נח

בס'ד

פרשתנו, פרשת נח, פותחת בתיאור צדקותו של נח. "אלה תולדות נח נח איש צדיק
תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח")בראשית ו' ט'(. תיאור זה מנוגד בתכלית
לפסוקים שקדמו לו, ולפסוקים הבאים אחריו. "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל
יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום." )שם ו' ה'( "ותשחת הארץ לפני האלוקים ותמלא
הארץ חמס") שם ו' יב'(.
מה משמעות היותו של נח "צדיק" ובמה זה מנוגד לאנשי דורו?
ה"שפת אמת" בפרושו לפרשת נח )תרל"ד( כותב כך:
",,,ולהבין מה פירוש צדיק. בזוהר הקדוש מאן דנטיר ברית אקרי צדיק. פירוש ברית
עיקר נקודת הפנימיות שיש בכל דבר שהוא עיקר החיות. כתיב )ירמיה לג, כה( אם לא
בריתי וכו' חוקות שמיים וארץ לא שמתי. פירוש כי כל הבריאה נראה כמו חוקה כיון
שאין נעשה רצונו יתברך אין טעם למה ה' יתברך נותן להם חיות. אבל יש נקודה
פנימית בכל דבר שנולד ממנה כבוד לה' יתברך כדכתיב ) ישעיה מג ,ז ( ולכבודי
בראתיו. ונקודה זו נקראת ברית. ולכן השומר ברית נקרא צדיק כי הוא מיישב הקושיא
ומצדיק הווית הנבראים."
מציאות העולם הזה נראית ללא פשר , חוקה. חיים עצומים ורחבים ללא תיחום
והנחיה. מה שמאפשר לאנשי דורו של נח לחמוס. שפת אמת מסביר )תרל"א(
,,,"פירוש חמס על ידי שאינו יודע שהכח מה' יתברך נמצא הכל חמס"...
הצדיק, ששומר את הברית העמוקה ,המכוסה, הנמצאת בתוך הטבע, שהיא ,שהמקור
להכל הוא ה' יתברך, והבריאה מלאה פשר, הוא מצדיק את הבריאה, ולא חומס. אולם,
בני דורו של נח, שכופרים בברית זו, ומתייחסים לטבע ככוחות שהם שולטים בהם,
ופורצים אותם, ממלאים את המציאות חמס.
לכן נח מכונה צדיק , דורו שחמס, טובע במים שפורצים גבולות ומשנים סדרי בראשית,
וממנו מתחיל עולם חדש.
שבת שלום ומבורך