דבר תורה למטות מסעי

שם הפרשה: 
שם המרצה: 

דברי תורה לפרשת מטות מסעי
מאת הרב מיכי יוספי
לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה ]במדבר ל,ג[
בתורת החסידות מסובר הענין
עד כמה ראוי להתייחס ברצינות אל כח הדיבור שלנו ,
בדיבור יש עוצמה רוחנית גדולה
ובאפשרותנו לרוממו
ובאפשרותנו להורידו לדיוטה תחתונה ,
ככל שאדם מקדש את דיבורו
לבל יצאו ממנו דיבורים לבטלה
או דיבור ירוד של גנאי ורכילות ,
הרי לדיבורו יש יותר כח
ואמירתו מתממשת לטובה
כאן מתפרשים המילים לא יחל דברו היינו שלא יעשה את דיבורו חול , אמנם אלו מדרגות גבוהות אך כשאדם יודע את
האידיאל של דיבור מתוקן יכול הוא להתקרב לכך אפילו במידה יחסית וזה כבר משמעותי ביותר , אומר על כך בעל
העבודת ישראל מקוזניץ : "מי שנזהר בדיבורו לבל תחולל שום מילה היוצאת מפיו ולא תהיה לבטלה , ככל היוצא מפיו
יעשה - ברכותיו מתקיימות וכל דיבור שלו נחשב כגזרה שיש למלאה". הבן איש חי לקח את אותו פסוק בו פתחנו ולמד
מהמילים לא יחל דברו , במובן של המתנה בטרם דיבור וכך כתב : "האדם אינו צריך להתחיל מיד עם הדיבור ,
אלה יחשוב מקודם אם אין בזה דיבורים אסורים".