פרשת בראשית

שם הפרשה: 
בראשית

לפרשת בראשית
בְּרֵאשִׁית בָּרָּא אֱל ו קים
אֶת הַשָּמַיִׁם שֶבְּעֶצֶם אֵינָּם,
וְּאֶת הָּאֲדָּמָּה שֶר וצָּה בָּם לָּגַעַת.
בְּרֵאשִׁית בָּרָּא אֱלֹקים
חוּטִׁים מְּתוּחִׁים בֵינֵיהֶם.
בֵין הַשָּמַיִׁם שֶבְּעֶצֶם אֵינָּם,
וּבֵין הָּאֲדָּמָּה הַמְּשַוַּעַת.
וְּאֶת הָּאָדָּם הוּא יָּצַר
שֶהָּאִׁיש הוּא תְּפִׁלָּה וְּהוּא חוּט
נ וגֵעַ בָּמֶה שֶאֵינֶנּוּ
בְּמַגָּע שֶל ר וךְ וְּדַקּוּת
.
רבקה מרים
*
ויאמר ה' אל קין
מכל הפסוקים והמחשבות הנדחקים לעסוק בם מתוך העושר האינסופי של "בראשית" , אני מבקשת לחשוב
אתכן הפעם על החמצתו הקשה של קין .
חוץ מהכעס הגדול ,והאכזבה מבנו הראשון של האדם ,ילוד האשה הראשון , שכשל , ובאופן כה בוטה )רצח!( ,
כבר בראשית דרכה של האנושות , ממיס )כמעט(כל תקוה לצלם א'לוקים , קשה שלא לחוש אליו גם חמלה ,
וסימפטיה . הוא שהלך בדרכי אביו . הוא שיזם את המנחה , ונדחה.
גם אם נלך בדרכו של המדרש שמנחתו של קין היתה מינימלית ואפילו לא ראויה :" משיורי מאכלו הביא מזרע
פשתן" האם לא מגיע לו קרדיט לפחות על 1 , " שהיה אוכל את הבכורות ומכבד למלך בסייפות" 2 , "מן הפסולת " 3,
הרעיון? הערה? הזדמנות? בא מישהו והוגה רעיון , יוזם יוזמה שלא היו לפניו בעולם , ובא אחריו הצעיר ממנו ,
מחקה אותו , משכלל אותו , וזוכה בכל הקרדיט ! כמה מכעיס!!
וזאת , על פי המדרש!! האם הפשט מחייב לראות את כל הפגמים האלו בקורבנו?
וַַֽיְּהִִׁ֖י מִׁקֵֵּּ֣ץ יָּמִִׁ֑ים וַיָּבֵֵ֨א קַַ֜יִׁן מִׁפְּרִִׁ֧י הַָּֽאֲדָּמָָּ֛ה מִׁנְּחִָּ֖ה לַַֽי קוַָּֽק: וְּהֵֶ֨בֶל הֵבִִׁ֥יא גַם־הָ֛וּא מִׁבְּ כרִ֥ ות צאנִ֖ ו וּמֵַֽחֶלְּבֵהִֶ֑ן ...
נכון . "מבכורות " . אך הפגמים אינם מוכרחים!
*
כולנו מכירות, מי יותר מי פחות , טעמה של דחיה .מרירותה . כרסומה בבטחון ובשמחה .
וַיִֵּׁ֣שַע ה' אֶל־הִֶ֖בֶל וְּאֶל־מִׁנְּחָּתַֽ ו: וְּאֶל־קִַ֥יִׁן וְּאֶל־מִׁנְּחָּתִ֖ ו לֵֹּ֣א שָּעִָּ֑ה ...
התוכלנה לדמיין אב או אם הדוחים מתנת בן מגושמת , ואפילו "מן הפסולת" , ומקבלים את מתנת אחיו
הנוצצת? ולא המתנה בלבד נדחית! אל הבל ואל מנחתו . אל קין ואל מנחתו . הבן עצמו נדחה!!!
עוד צריכים עיון רב לא רק קרבנו המבויש של הבל , אלא דחייתו החריפה של א'לוקים . 4
*
1 מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת בראשית פרק ד סימן ג
2 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת בראשית פרק ד סימן ג
3 בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה כב
4
מילדותי הרחוקה זכור לי שירו של יעקב שבתאי "וימלט קין" . עם שלישית גשר הירקון נמלטתי
עמו אל השדות, "ועל מצחו האות ועל ידיו הדם ,ושם אביו אדם ,ויאמרו לו ‟ לך !" . עם יהורם
גאון בכיתי : "הו אלוהים, אלוהים לאן ? ואני ‟ אדם ! " מי מקשיב לקין? 5 .
להסיר ספק .
מיטב השיר כזבו ,והסימפטיה של יעקב שבתאי , של שלישית גשר הירקון ושלי לא עומדת כנגד
מעשהו הנורא . אמפתיה לרוצח אינה ממעיטה מנוראות הרצח , והתגובה אכן ממהרת לבוא יש דין
ויש דיין וקול דמי הבל זועקים מן האדמה , אבל גם הזאב הרע הוא אדם .
*
אבל ההחמצה .
וַיִִּׁ֤חַר לְּקַַ֙יִׁןַ֙ מְּ אֹ֔ד וַַֽיִׁפְּ לִ֖וּ פָּנַָּֽיו
וַ יִ֥אמֶר ה' אֶל־קִָּ֑יִׁן לָָּ֚מָּה חֵָּּ֣רָּה לָֹּ֔ךְ וְּלִָּ֖מָּה נָּפְּלִ֥וּ פָּנֶַֽיךָ
הֲלִּ֤ וא אִׁם־תֵיטִׁיבַ֙ שְּאֵֹ֔ת וְּאִׁםַ֙ לֵֹּ֣א תֵיטִֹׁ֔יב לַפִֶ֖תַח חַטֵָּּ֣את רבִֵ֑ץ וְּאֵלֶַ֙יךַָ֙ תְּשֵּ֣וּקָּתֹ֔ ו וְּאַתִָּ֖ה תִׁמְּשָּל־בַֽ ו
וַ יִ֥אמֶר קִַ֖יִׁן אֶל־הֵֶּ֣בֶל אָחִִׁ֑יו וַַֽיְּהִׁיַ֙ בִׁהְּי ותֵָּּ֣ם בַשָּדֶֹ֔ה .
ויאמר ה' אל קין... ה' שלא שעה אל קין ואל מנחתו חזר ושעה אליו אחרי שחרה לו ונפלו פניו . דיבר איתו!!!
אם כאב דחיית המנחה הוא הכאב הקטן , כאב דחיית מביאה הוא הכאב הגדול. שבוי בכאבו ובצערו על
שנדחתה מתנתו , קין לא מבחין שה' שב ופונה אליו .
ר' ברכיה בשם ר' שמעון בר אמי אמר )תהלים לב( לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה,
אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה ממנו 6
במקום להפנות פנים אל ה' הדובר אליו , לשאול , לבקש , לזעוק , למחות , הוא כובש פניו בקרקע ומכלה זעמו
באחיו , מחמיץ את מבוקשו אשר ניתן לו! ה' פונה אליו . מדבר אתו . פותח לו פתח . מקבל אותו .
איוב ,שאינו מבין מה חטאו מתחנן:
אמֵַּ֣ר אֶל־אֱֱ֭ל והַ אַל־תַרְּשִׁיעִֵ֑נִׁי הַֽֽ֝ ודִׁיעֵֵ֗נִׁי עֵַּ֣ל מַה־תְּרִׁיבֵַֽנִׁי )פרק י פסוק ב'(
לו רק ענית .לו רק בארת , )ובהמשך ( ואפילו לא...
כואב את דחיית מנחתו , מחמיץ קין את הפנים המופנות אליו . עסוק בכישלון העבר , אינו רואה את העתיד
שנפתח אליו .
החיים מחוץ לגן עדן הם חיים של הזדמנות שניה . ושלישית ...כל זמן שהנר דולק...
שנה טובה! שנת הזדמנויות והתחדשויות .
אסנת
asnatbs@gmail.com
5 מילות השיר וימלט קין : http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=971&wrkid=6206 ביצועה
של שלישית גשר הירקון : https://www.youtube.com/watch?v=R4r3tbFBZes אל תחמצנה!
6 בראשית רבה )וילנא( פרשה כב