פרשת השבוע ,פרשת "כי תבוא", פותחת במצוות ביכורים

שם הפרשה: 
כי תבוא

 

דברי תורה לפרשת השבוע, פרשת כי תבוא

מאת נעמי שפירא

 

http://www.iba.org.il/pictures/p595236.jpg

 

בס"ד

פרשת השבוע ,פרשת "כי תבוא", פותחת במצוות ביכורים. מצווה זו יכולה להתקיים לאחר שנגיע לארץ, נירש אותה ונשב בה. נהנה מברכתה, נשים את ראשית פרי האדמה ונעלה לבית אלוקינו, שם נודה על כל הטוב אשר ה' גמלנו.

מדרש תנחומא על הפרשה ,מתייחס לתקופת הזמן של החורבן.",,, צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד ליחרב והבכורים עתידין ליפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלש פעמים בכל יום, לפי שחביבה תפילה לפני הקב"ה מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות",,,

לכאורה דברי המדרש מאוד תמוהים. מה הקשר בין מצוות הבאת ביכורים לשלוש התפילות? וכן, התפילות נתקנו כנגד קורבנות, למה ביכורים?

ה"שפת אמת" בפרושו על הפרשה עוסק בסוגיא זו. הקשר שהוא רואה בין שני העניינים הוא הראשית. לטענתו, כל דבר, כשהוא בראשיתו, הוא צריך שמירה. כדי שלא להגיע לגאווה, לתחושה שהכל ממני, שהכל בזכותי. אם נותנים את הראשית לה', מצהירים בזאת שהכל ממנו, הכל שלו, דווקא בדבר שיש לאדם את התחושה החזקה ביותר של הבלוודיות. לשם תמיכה בטענתו, הוא מביא את מצוות הביכורים, שחלה מיד כשהגענו לארץ, וכן חלה על ראשית פרי האדמה. וכן לומדים במדרש רבה(בראשית רבא בראשית, א,ד.)שהעולם נברא בזכות שלושה דברים, בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביכורים. זאת אומרת, שהראשית של העולם מתקיימת בזכות נתינת הראשית (של המזון) לה'.

התפילה לטענתו, היא הראשית של הזמן. לפי חילופי הזמנים, בוקר, צהריים וערב. תיקון התפילה שעשה משה, הוא נתינת הראשית של הזמן, בכל יום, אל ה'. על ידי כך, ישנה המשכה אל ה', ושמירה מהחשש שנגיע לידי גבהות. מצוות הביכורים, שתלויה במקום, מקבלת תיקון במצוות התפילה, שתלויה בזמן, לאחר הגלות. תיקון הזמן ונתינת הראשית לה' נמצאת גם בראש השנה, שבו אנחנו ממליכים את ה' על כל העולם כולו, וכל הזמן של השנה נידון בראשית זו. ועל כך נאמר טוב אחרית דבר מראשיתו -כשהוא מראשיתו.

חזרנו אל הארץ, עדיין לצערנו אין לאן להביא את הביכורים. מתוך הראשית של הזמן נתפלל לחזור לבית חיינו, ולתת את הראשית של פרי אדמתנו לה'.

שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.