עשרה בטבת - אין לימודים

08/01/2017 - 08:00 - 21:30